Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

В предприсъединителния си период България бе подпомагана от програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. След влизането в ЕС, страната ни получава средства от т.нар. структурни фондове на съюза. Средствата от тях са разпределени между осем програми. По четири от програмите предприятията ще могат директно да кандидатстват, т.е. ще бъдат преки бенефициенти по програмите. Средствата по останалите програми, предприятията ще могат да усвояват като изпълнители/доставчици по проекти на всички други преки бенефициенти – общини, министерства, държавни и други публични фирми, образователни и обучителни институции, неправителствени организации.

Като преки бенефициенти представителите на бизнеса получават финансиране по следните програми:
ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ – бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността (без сектора за преработка на селскостопански продукти) и стартиращи технологични фирми;
ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - бенефициенти по програмата са предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации;
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност в селски район – производство, селски туризъм, продажба на елекроенергия от възобновяеми енергийни източници;
ОП РИБАРСТВО - бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи. 

Предлагаме ви лична консултация, предоставена от наши експерти, на която ще можете да разберете дали вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това. 
В случай, че решите да кандидатствате по някоя програма, може да се доверите на екпертите ни, които ще изработят вашия проект.

За всички въпроси, които възникнат, потърсете ни!
0899 / 015 154 Лилия Колева -
Организатор продажби и реклама
Имейл: blushbeauty@abv.bg