Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ОФИЦИАЛНО ПОЛУЧИХМЕ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦИПО) КЪМ "РОЯЛ-2006" ЕООД!
Лицензията бе издадена от Нацоналната агенция за професионално образование и обучение с предмет: Извършване на информиране и професионално ориентиране, в съответствие с чл. 49а, ал.1 от Закона за професионално образование и обучение.

 

Целите на ЦИПО са:

1. Осигуряване на условия за информиране, професионално и кариерно ориентиране на заети и безработни лица, навършили 16 годишна възраст, за успешна реа­лизация в съответствие с потребностите на пазара на труда;

2. Повишаване качеството, мобилността и адаптивността на работната сила в съответствие с динамично изменящия се пазар на труда;

3. Развитие на предприемачеството чрез професионално ориентиране и консултиране на начинаещи предприемачи, микро, малки, средни и големи предприятия;

4. Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените и между представителите от различни възрастови и етнически групи по­ от­но­­шение на до­стъ­па до информиране и професионално и кариерно ориентиране и възможностите за придобиване и надграждане на компетенции, необходими за ус­пешна реали­за­ция и удължаване на трудовия живот;

5. Формиране на политика и практика за ориентиране през целия живот в съответствие с Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейската стратегия по заетостта, Меморан­ду­ма за учене през целия живот и др.

Задачите на ЦИПО са:

1.  Услуги по информиране и кариерно ориентиране на заети лица, позволяващи им:

 а) запазване на съществуващото работно място;

 б) повишени възможности за кариера на работното място;

 в) мотивация за мобилност чрез реализация в друга професия.

2.  Услуги по информиране и професионално ориентиране на безработни лица, които включват:

 а) оценка на собствените компетенции;

 б) информиране и консултиране за желаните професии и /или групи професии за успешна реализация на пазара на труда;

 в) придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес, самостоятелно или в съдружие;

 г) мотивиране за започване на работа, обучение в необходимите умения за кандидатстване за работа.

3.  Пакет от услуги за лица над 45-годишна възраст за:

 а)  придобиване на нови умения за удължаване на трудовия им живот, включително чрез предаване на опита на следващите поколения в контекста на активно стареене;

 б) подготовка за промяната, свързана с предстоящо пенсиониране, чрез запознаване с техните права и възможности за избор. 

4.  Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато ориентиране през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;

5.  Осигуряване на високо качество на услугите по информиране и кариерно ориентиране чрез непрекъснат контрол през всички етапи на процеса и осигуряването на устойчиви ключови и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда;

6.  Въвеждане на правила и механизми за ориентиране през целия живот.

 

Основни групи клиенти:

1. Заети лица, които желаят да повишат квалификацията си или да придобият нова квалификация за запазване на съществуващото работно място, кариерно развитие и мобилност с фокус върху възрастова група над 45-годишна възраст в контекста на активното стареене;

2. Безработни лица за оценка на компетенциите, за реализация на пазара на труда, стартиране на собствен бизнес или умения за започване на работа;

3. Мадежи, навършили 16 г. възраст, в т.ч. учащи (студенти, ученици в горния курс, отпаднали от образователната система лица);

4. Други уязвими групи на пазара на труда, в т.ч. роми.

 

Пакет от услуги, които ще предоставя центъра:

Индивидуална работа по информиране, професионално ориентиране и кариерно развитие;

Оценка на компетентности, разработване на профили за необходимите компетентности за дадена професия, индивидуални планове за развитие;

Групова работа с клиенти по информиране, професионално и кариерно ориентиране;

Тренинги за формиране на умения за планиране на кариерата;

Обучения по социална адаптация, адаптация към пазара на труда и др.;

Мотивационни обучения и др. 


Очаква се да се предостави възможност на всеки да се възползва от програмата! 
Съвсем скоро ще ви информираме за всички подробности и условия около процедурите за кандидатстване!


За всички въпроси, които възникнат, потърсете ни!

ЦПО към „Блъш“ ЕООД

град София

ул."Антим I" № 4

телефони:

02 / 417 17 19

0895 / 076 224

0893 / 453 833 Цветина Петрова -

Експерт обучение и квалификация

0897 / 808 305 Магдалена Младенова -

Координатор дейности

0899 / 015 154 Лилия Колева -

Организатор продажби и реклама

0899 / 800 805 Таня Бушева - Директор ЦПО

Имейл: royal_2006@abv.bg