Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ОП РЧР е първата оперативна програма за България, одобрена от Европейската комисия на 28 ноември 2014г. Основни акценти в новата ОПРЧР 2014-2020г. са осигуряването на повече и по-качествени работни места и подкрепата за активно социално включване на всички лица в неравностойно положение. ОП РЧР 2014-2020г. ще допринесе за изпълнението и на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Спрямо миналия програмен период се увеличават, помощта за заетост и средствата за борба с бедността и насърчаване на социалното включване.

Планираните инвестиции са насочени в:

- мерки за предоставяне на обучения за заети лица, в т.ч. професионални обучения, обучения за придобиване на ключови компетентности, обучения за придобиване на специфични за конкретни сектори и/или работни места умения и др.;

- мерки, насочени към повишаване на професионалната квалификация и/или придобиване на нова, придобиване на ключови компетентности, обучения на работното място;

- възможности за по-нататъшно образование на младежи и активизиране на младите хора без трудова дейност;

- мерки, насочени към търсещите работа и неактивните лица, развитие на местните иниациативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила;

- осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

- мерки, насочени към активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, мотивационно обучение, предоставяне на обучение, включване в стажуване, чиракуване, заетост;

- стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, развитие на предприемачески бизнис и управленчески умения, информация, мотивиране, професионално ориентиране, кариерно консултиране;

- предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани международни услуги, за деца, младежи, семейства с деца, възрастни хора и уязвими групи от населението.