Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

Новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 ще тръгне в края на март, тази година. Допустими разходи по мерките ще бъдат инвестиции в нужна за стопанството техника и машини, разширяване на стопанството, закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство.

Стартира Мярка 4 Инвестиции в материални активи, подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства / бившата мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства/ с бюджет 150 млн. евро. Бенефициери по мярка 4.1 от ОПРСР могат да бъдат земеделски производители /физически и юридически лица/ и групи на производители. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката. Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

 • Проекти представени от млади земеделски производители.
 • Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”.
 • Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”.
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично - маслени и медицински култури”.
 • Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”;.
 • Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството.
 • Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда.
 • Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения.
 • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата.
 • Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата.
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции.
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост.
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Ще стартира и подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители /бившата мярка Млад фермер/. Бенефициенти по мярка 6 от ОПРСР могат да бъдат земеделски производители – физически лица и еднолични търговци. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициер.

Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади земеделски  производители на възраст под 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството на ръководител на стопанството. Помощ по мярката ще се отпуска на млади земеделски производители, на които в бизнес плана се предвижда да отговарят на изискванията за действащ земеделски стопанин по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в рамките на 18 месеца от датата на установяване.

Непосредствено преди подмярка 6.1, трябва да стартира и подмярката 2.1 Помощ за осигуряване на консултантски услуги, чрез която се финансират консултантски услуги за фермерите от Националната служба за съвети  в земеделието. Бенефициери по тази мярка са Доставчици на консултантски услуги. Консултантските услуги са в полза на земеделските стопани, младите стопани съгласно определението в програмата и горските стопани. Доставчиците на консултантски услуги се определят като консултантски организации по мярката.

Бенефициерите по подмярката се избират чрез покани за отправяне на предложения. Процедурата за подбор се регламентира от правото за обществените поръчки и е отворена както за публични, така и за частни организации. Тя е обективна и изключва кандидати с конфликт на интереси.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки:

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Мярка 14 Хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 17 Управление на риска

Мярка 19 Лидер