Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Строител, код 582030

  1. Специалност: Кофражи, код 5820302 - 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Армировка и бетон, код 5820303 - 2 СПК, 660 учебни часа
  3. Специалност: Зидария, код 5820304 - 2 СПК, 660 учебни часа
  4. Специалност: Мазилки и шпакловки, код 5820305- 2 СПК, 660 учебни часа
  5. Специалност: Вътрешни облицовки и настилки, код 5820306 - 2 СПК, 660 учебни часа
  6. Специалност: Външни облицовки и настилки, код 5820307 - 2 СПК, 660 учебни часа
  7. Специалност: Бояджийски работи, код 5820309 - 2 СПК, 660 учебни часа
  8. Специалност: Строително дърводелство, код 5820310 - 2 СПК, 660 учебни часа
  9. Специалност: Покриви, код 5820312 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: подготвя работното си място и строителните материали за работа; приготвя ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори; подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за конкретната строителна дейност; изгражда конструктивни елементи на сгради; извършва довършителни строителни работи; реновира, ремонтира и поддържа сградния фонд; изработва кофражи на различни конструктивни елементи; монтира и демонтира различни видове кофражи; изработва армировъчни елементи и изделия; изпълнява армиране на различни конструктивни елементи; полага бетон за изграждане на конструктивни елементи; изпълнява зидарски работи; изпълнява вътрешни мазилки по стени и тавани и външни мазилки; изпълнява шпакловки по стени и тавани и вътрешни облицовки; полага вътрешни настилки и мозайки; облицова външни стени и цокли; полага външни настилки; изпълнява външни мозайки; изпълнява бояджийски работи; изработва и монтира конструктивни елементи от дърво; извършва предварителни дейности при изработване на покриви; изработва покривни конструкции.

При упражняване на професията се изисква строителят да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с електрически машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ, икиномика, чужд език, сградостроителство, основи на строителната механика, инсталации в сградите, технология на строителството, технология на специалността, основи на стоманобетона, въведение в организацията на строителството.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 7114-2003 Кофражист; 7114-2004 Кофражист, бетонни отливки; 7114-2011 Корабен кофражист; 7114-2002 Бетонджия; 8114-2007 Машинен оператор, изделия от бетон; 8114-2016 Оператор, инсталация за размесване на бетон; 7113-2003 Каменар, каменна зидария; 7113-2009 Каменоделец, облицовки; 7122-2001 Работник, подови облицовки и настилки; 7119-2013 Работник, полагане на пътни настилки; 7131-1001 Бояджия сгради; 7131-1003 Бояджия, декоратор на сгради; 7131-2001 Бояджия, стоманени конструкции и други.