Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Администратор в хотелиерството, код 811020

  • Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: посреща и настанява гостите по установената процедура; владее професионално-речевия етикет при посрещане на гостите; изготвя сметки и води редовно определената оперативно техническа отчетност; изготвя ежедневно сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления; рационално разпределя стаи за групи; работи с компютър; комуникира по телефона и води бизнес кореспонденция; реагира адекватно в извънредни ситуации, свързани с пренатовареност на хотела.

При упражняване на професията се изисква администраторът в хотелиерството да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации, бизнес правила и принципи, чужд език, икономически анализ в туризма, управленска структура и решения, бизнес етика и работа в екип, социална психология, осигуряване хранителната безопасност в туристическата индустрия на храни и напитки, видове техническа и технологична документация.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: клас 4 Административен персонал – подклас 41 – Общи административни служители и оператори на организационна техника, подклас 42 – Административен пресонал по обслужване на клиенти, подклас 43 – Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи, подклас 44 – Друг помощен административен персонал.