Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Администратор в хотелиерството, код 811020

  • Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: посреща и настанява гостите по установената процедура; владее професионално-речевия етикет при посрещане на гостите; изготвя сметки и води редовно определената оперативно техническа отчетност; изготвя ежедневно сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления; рационално разпределя стаи за групи; работи с компютър; комуникира по телефона и води бизнес кореспонденция; реагира адекватно в извънредни ситуации, свързани с пренатовареност на хотела.

При упражняване на професията се изисква администраторът в хотелиерството да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации, бизнес правила и принципи, чужд език, икономически анализ в туризма, управленска структура и решения, бизнес етика и работа в екип, социална психология, осигуряване хранителната безопасност в туристическата индустрия на храни и напитки, видове техническа и технологична документация.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: клас 4 Административен персонал – подклас 41 – Общи административни служители и оператори на организационна техника, подклас 42 – Административен пресонал по обслужване на клиенти, подклас 43 – Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи, подклас 44 – Друг помощен административен персонал.