Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Сътрудник в маркетинговите дейности, код 342020

  • Специалност: Маркетингови проучвания, код 3420201 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: анализира, планира и организира мероприятия, свързани с маркетинговите изследвания; формира бюджета на изследването; оценява ефективността на маркетинговите изследвания; съставя план за провеждане на маркетингово пазарно проучване; провежда проучване от място, по пощата, групови дискусии, хол-тестове и клинични проучвания; изготвя ефективен доклад за маркетингово проучване; анализира показателите за използваемост на техниката във връзка със снижаване или оптимизиране на разходите; избира и изчислява най-рационалното финансиране на фирмата.

При упражняване на професията се изисква сътрудникът в маркетингови дейности да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият втора степен на професионална квалификация придобива умения за организиране на маркетингови изследвания, съставяне на план за провеждане на маркетингово пазарно проучване, публикуване на информация чрез използване на текущи бази от данни, анализиране на данните от проучването, обобщаване и извършване на оптимални изводи; анализиране на организацията и техниката на търговските дейности; изчисляване на печалбата и ефективността от дейността на фирмата.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, основи на маркетинга, маркетингови изледвания, международен маркетинг, реклама, управление на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация за „Сътрудник в маркетинговите дейности” дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3339–3005 Специалист, маркетинг и реклама; 3339-3012 Представител, бизнес услуги; 3339-3018 Организатор, реклама; 3339-3023 Специалист, авторски права - единична група 3339 Посредници в бизнес услугите.