Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Сътрудник в маркетинговите дейности, код 342020

  • Специалност: Маркетингови проучвания, код 3420201 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: анализира, планира и организира мероприятия, свързани с маркетинговите изследвания; формира бюджета на изследването; оценява ефективността на маркетинговите изследвания; съставя план за провеждане на маркетингово пазарно проучване; провежда проучване от място, по пощата, групови дискусии, хол-тестове и клинични проучвания; изготвя ефективен доклад за маркетингово проучване; анализира показателите за използваемост на техниката във връзка със снижаване или оптимизиране на разходите; избира и изчислява най-рационалното финансиране на фирмата.

При упражняване на професията се изисква сътрудникът в маркетингови дейности да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият втора степен на професионална квалификация придобива умения за организиране на маркетингови изследвания, съставяне на план за провеждане на маркетингово пазарно проучване, публикуване на информация чрез използване на текущи бази от данни, анализиране на данните от проучването, обобщаване и извършване на оптимални изводи; анализиране на организацията и техниката на търговските дейности; изчисляване на печалбата и ефективността от дейността на фирмата.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, основи на маркетинга, маркетингови изледвания, международен маркетинг, реклама, управление на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация за „Сътрудник в маркетинговите дейности” дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3339–3005 Специалист, маркетинг и реклама; 3339-3012 Представител, бизнес услуги; 3339-3018 Организатор, реклама; 3339-3023 Специалист, авторски права - единична група 3339 Посредници в бизнес услугите.