Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Хотелиер, код 811010

  • Специалност: Организация и управление на хотел, код 8110101 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: да организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите; цялостната дейност на хотелското домакинство; подготовката на хотелските стаи, общи помещения и сектори; ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работа; проучването на потребителското търсене, да организира и осигурява развитието на кадрите, да контролира състоянието на стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи и текущото им поддържане; униформените и работните облекла на персонала, тяхната чистота и изрядност; първичната счетоводна отчетност на рецепцията; отчетността на всички работни места с финансова, материална или имуществена отговорност; изпълнението на задачите; ежедневната заетост и продажбите на легловата база и допълнителните услуги; спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане, трудовата дисциплина, спазване на изискванията за безопасни условия на труд, спазване изискванията за безопасност на гостите и др, да участва при разпределението на работата в звената и секторите, да оценява обучението на персонала, да организира периодично провеждане на тренинг обучение с персонала с цел превантивни мерки.

При упражняване на професията се изисква хотелиерът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника; да притежава комуникативни, икономически, трудово-правни знания знания и умения.

Усвояват се знания по предмети: компютърни системи, стандарти на хотела, правилник за вътрешния ред, кодекс на труда, наредба за работното време и отпуските, колективен трудов договор, всички действащи вътрешни заповеди, свързани с работата на звено „рецепция“, звено „хотелиерство“ и др. звена в хотела, наредба за категоризация на туристически обекти, наредба за адресна регистрация, вътрешни правила на фирмата за докоментооборота, наредба за пропусквателния режим на страната, нормативни документи и инструкции, регламентиращи дейността на звено „резервация“, наредба за ПП правила и процедури в хотела.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в центрове към професионални гимназии, центрове за професионално обучение, към хотелиерски вериги, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 14113001 - Ръководител, отдел в хотел, 14113002 - Управител, хотел, 11207023 - Управител, 11207027 - Заместник-управител, 14113003 - Управител, мотел, и други ръководни позиции в сферата на хотелиерството.