Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Хотелиер, код 811010

  • Специалност: Организация и управление на хотел, код 8110101 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: да организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите; цялостната дейност на хотелското домакинство; подготовката на хотелските стаи, общи помещения и сектори; ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работа; проучването на потребителското търсене, да организира и осигурява развитието на кадрите, да контролира състоянието на стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи и текущото им поддържане; униформените и работните облекла на персонала, тяхната чистота и изрядност; първичната счетоводна отчетност на рецепцията; отчетността на всички работни места с финансова, материална или имуществена отговорност; изпълнението на задачите; ежедневната заетост и продажбите на легловата база и допълнителните услуги; спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане, трудовата дисциплина, спазване на изискванията за безопасни условия на труд, спазване изискванията за безопасност на гостите и др, да участва при разпределението на работата в звената и секторите, да оценява обучението на персонала, да организира периодично провеждане на тренинг обучение с персонала с цел превантивни мерки.

При упражняване на професията се изисква хотелиерът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника; да притежава комуникативни, икономически, трудово-правни знания знания и умения.

Усвояват се знания по предмети: компютърни системи, стандарти на хотела, правилник за вътрешния ред, кодекс на труда, наредба за работното време и отпуските, колективен трудов договор, всички действащи вътрешни заповеди, свързани с работата на звено „рецепция“, звено „хотелиерство“ и др. звена в хотела, наредба за категоризация на туристически обекти, наредба за адресна регистрация, вътрешни правила на фирмата за докоментооборота, наредба за пропусквателния режим на страната, нормативни документи и инструкции, регламентиращи дейността на звено „резервация“, наредба за ПП правила и процедури в хотела.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в центрове към професионални гимназии, центрове за професионално обучение, към хотелиерски вериги, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 14113001 - Ръководител, отдел в хотел, 14113002 - Управител, хотел, 11207023 - Управител, 11207027 - Заместник-управител, 14113003 - Управител, мотел, и други ръководни позиции в сферата на хотелиерството.