Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Оперативен счетоводител, код 344030

  • Специалност: Оперативно счетоводство, код 3440301 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: прилага нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност; разчита счетоводните документи; обработва, сортира, класира и съхранява документацията; прилага механизмите и технологията за осчетоводяване на стопанските операции; изготвя протоколи, сведения, доклади и финансово-счетоводни справки; начислява социални и здравни осигуровки; подготвя документи за кандидатстване на работа; работи с офис техника и ползва предпазни средства при работа с нея; работи с персонален компютър; прилага новите програмни продукти, информационни технологии и системи в счетоводната дейност; консултира и общува с колеги; осъществява комуникация на чужд език; разчита счетоводни документи на чужд език.

При упражняване на професията се изисква оперативния счетоводител да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация за "Оперативен счетоводител” дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 2411-4006 Младши счетоводител, 2411-6003 Заместник главен счетоводител, 2411-6008 Асистент одитор - единична група 2411 Одитори и счетоводители; 3313-3001 Счетоводител, оперативен - единична група 3313 Оперативни счетоводители; единична група 3446 Счетоводител бюджетни приходи; единична група 4121 Помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива умения за съставяне на счетоводни записи, за подпомагане на счетоводното приключване, за използване на инвентаризацията като метод за установяване на фактическото състояние на активите и пасивите в предприятието, за калкулирането като способ за оценка, който се използва в предприятието, за статистическите методи и за прилагане на финансовия и данъчен контрол при изпълнение на служебните задължения.
Усвояват се знания по предмети: маркетинг на търговската дейност; бизнес комуникации и преговори; пари, банки, парична политика; счетоводство; управление на инвестициите и финансите на предприятието; документационна система; чужд език; организация и управление на малка фирма и бизнес предприемачество.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.