Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Оперативен счетоводител, код 344030

  • Специалност: Оперативно счетоводство, код 3440301 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: прилага нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност; разчита счетоводните документи; обработва, сортира, класира и съхранява документацията; прилага механизмите и технологията за осчетоводяване на стопанските операции; изготвя протоколи, сведения, доклади и финансово-счетоводни справки; начислява социални и здравни осигуровки; подготвя документи за кандидатстване на работа; работи с офис техника и ползва предпазни средства при работа с нея; работи с персонален компютър; прилага новите програмни продукти, информационни технологии и системи в счетоводната дейност; консултира и общува с колеги; осъществява комуникация на чужд език; разчита счетоводни документи на чужд език.

При упражняване на професията се изисква оперативния счетоводител да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация за "Оперативен счетоводител” дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 2411-4006 Младши счетоводител, 2411-6003 Заместник главен счетоводител, 2411-6008 Асистент одитор - единична група 2411 Одитори и счетоводители; 3313-3001 Счетоводител, оперативен - единична група 3313 Оперативни счетоводители; единична група 3446 Счетоводител бюджетни приходи; единична група 4121 Помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива умения за съставяне на счетоводни записи, за подпомагане на счетоводното приключване, за използване на инвентаризацията като метод за установяване на фактическото състояние на активите и пасивите в предприятието, за калкулирането като способ за оценка, който се използва в предприятието, за статистическите методи и за прилагане на финансовия и данъчен контрол при изпълнение на служебните задължения.
Усвояват се знания по предмети: маркетинг на търговската дейност; бизнес комуникации и преговори; пари, банки, парична политика; счетоводство; управление на инвестициите и финансите на предприятието; документационна система; чужд език; организация и управление на малка фирма и бизнес предприемачество.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.