Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Сътрудник в бизнес - услуги, код 345040

  • Специалност: Бизнес - услуги, код 3450401 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи; осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника; създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.; осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти; дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не са в неговата компетентност.

При упражняване на професията се изисква сътрудникът в маркетингови дейности да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият втора степен на професионална квалификация придобива умения за оформяне на писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участие в работата, свързана с изпълнението им; обработване на кореспонденцията от и за страната и чужбина; подготвяне на периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети; работи с офис техниката, с която разполага фирмата.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, проучване на търсенето и предлагането на бизнес услуги, основи на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3339-3003 Специалист, търговия; 3339 - 3005 Специалист, маркетинг и реклама; 3339-3012 Представител, бизнес услуги; 3339 - 3019 Организатор, маркетинг и др. - единична група 3339 Посредници в бизнес услугите.