Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Офис- мениджър, код 346010

  • Специалност: Бизнес администрация, код 3460101 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за придобиване трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса; координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията; организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието; участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта, в която работи фирмата; подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири, изложения; организира командировки, семинари, посещения на предприятия на представители на предприятието и гости от страната и чужбина; следи за техническата изправност на офис оборудването, организира и контролира аварийните ремонти и изготвя график за планови ремонти; координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал в администрацията и други звена на предприятието; организира и контролира провеждането на първоначален и периодичен и инструктаж на работниците и служителите; носи отговорност за офис организацията, координацията, кореспонденцията и телефонното обслужване на дейността на предприятието.

При упражняване на професията се изисква офис мениджърът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива умения за изпълняване на административните дейности, свързани с деловодство и архиви; за планиране и отчетност; за създаване на работни приоритети; за разпределяне на работата към помощния офис персонал и осигуряване на помощ и контрол на същия; за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности; за водене на писмена бизнес кореспонденция; води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт; за организиране на семинари, обучения и др.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, водене на бизнес коренспонденция, проучване на търсенето и предлагането на бизнес услуги, основи на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 343 Административни и изпълнителни секретари; 4120 Секретари с общи функции; 3359 Приложни специалисти в държавната администрация.