Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Офис- мениджър, код 346010

  • Специалност: Бизнес администрация, код 3460101 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за придобиване трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса; координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията; организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието; участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта, в която работи фирмата; подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири, изложения; организира командировки, семинари, посещения на предприятия на представители на предприятието и гости от страната и чужбина; следи за техническата изправност на офис оборудването, организира и контролира аварийните ремонти и изготвя график за планови ремонти; координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал в администрацията и други звена на предприятието; организира и контролира провеждането на първоначален и периодичен и инструктаж на работниците и служителите; носи отговорност за офис организацията, координацията, кореспонденцията и телефонното обслужване на дейността на предприятието.

При упражняване на професията се изисква офис мениджърът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива умения за изпълняване на административните дейности, свързани с деловодство и архиви; за планиране и отчетност; за създаване на работни приоритети; за разпределяне на работата към помощния офис персонал и осигуряване на помощ и контрол на същия; за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности; за водене на писмена бизнес кореспонденция; води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт; за организиране на семинари, обучения и др.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, водене на бизнес коренспонденция, проучване на търсенето и предлагането на бизнес услуги, основи на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 343 Административни и изпълнителни секретари; 4120 Секретари с общи функции; 3359 Приложни специалисти в държавната администрация.