Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Икономист-информатик, код 482010

  • Специалност: Икономическа информатика, код 4820101 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за придобиване трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: борави с операционните системи; анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането; прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата; прилага и отчита счетоводните способи; отчита счетоводно движението на материалните запаси и паричните средства, движимите ценности, движението на разходите и приходите; приключва сметките за формиране на финансовия резултат; изготвя годишни и статистически отчети; работи с програмен продукт за автоматизация на счетоводната дейност; оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

При упражняване на професията се изисква икономист-информатикът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива умения да: прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата; отчита видовете капитал и ДА; изработва годишни счетоводни отчети; анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането.
Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на фирмата, маркетинг, счетоводна отчетност, компютърно счетоводство, банково дела, компютърни архитектурни и операционии системи, уеб дизайн.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 2132 Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи; единична група 2414 Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент; единична група 2419 Други аналитични специалисти по стопанската ефективност; единична група 2441 Икономисти; 4133 Помощен персонал по осигуряване на снабдяването.