Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Електротехник, код 522010

  1. Специалност: Електрически машини и апарати, код 5220101 - 3 СПК, 960 учебни часа
  2. Специалност: Електроенергетика, код 5220102 - 3 СПК, 960 учебни часа
  3. Специалност: Електрообзавеждане на производството, код 5220103 - 3 СПК, 960 учебни часа
  4. Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника, код 5220106 - 3 СПК, 960 учебни часа
  5. Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код 5220108 - 3 СПК, 960 учебни часа
  6. Специалност: Електрически инсталации, код 5220109 - 3 СПК, 960 учебни часа
  7. Специалност: Електродомакинска техника, код 5220110 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти; определяне на изводите на намотките на електрическите машини и апарати, измерване на електрически и електроизолационни съпротивления и други електрически и неелектрически величини; монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати; изработване на контактни възли и изводни устройства на електрически машини и апарати; извършване на текущ, основен и авариен ремонт на електрически машини и апарати; измерване на електрически величини за високо, средно и ниско напрежение и специфични неелектрически величини; контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и подстанции; подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации; монтаж и свързване на различни видове електрически табла; поддържане и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита; извършване на монтаж и демонтаж, на външни огледи за оценка на състоянието и дефектиране на елементите на електрообзавеждането в транспортната техника; извършване на монтаж на асансьори, кранове и др. подемна техника; работа с техническа и нормативна документация; общуване с клиенти; монтаж на различни видове открити и закрити електрически инсталации; контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електродомакинска техника.

При упражняване на професията се изисква електротехникът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с електрически машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: компютърно обучение, чужд език, техническо чертане, техническа механика, електроматериалознание, електрически измервания, елекрически машини и апарати, електрически инсталации и проектиране.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3113-3012 Техник, електротехника на автомобилния транспорт; 3115-3001 Техник, ядрена електротехника; 3151-3007 Корабен електротехник; 3151-3010 Електротехник, плаващо техническо средство; 7411-2001 Електротехник, мина; 7411-2002 Електротехник, неоново осветление; 7411-2003 Електротехник, промишлено предприятие; 7411-2004 Електротехник, поддръжка на сгради; 7411-2005 Електротехник, строителен; 7411-2006 Електротехник, сценичен и студиен; 9329-0031 Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката.